پروژه بیمارستان همدان

ساختمان بیمارستان

زیربنا : 14000 متر مربع                                              اسکلت بتنی

سرمایش : موتورخانه مرکزی – چیلر مرکزی                گرمایش : موتورخانه مرکزی 

شروع پروژه : 1400                                                                    مدت انجام پروژه  :   30  ماه