پروژه هنگام

ساختمان مسکونی

زیربنا : 10000متر مربع                                              اسکلت بتنی

سرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت                گرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت

شروع پروژه : 1400                                                  مدت انجام پروژه  :   30  ماه