پروژه دامداری

دامداری

ساختمان صنعتی دامداری

زیربنا : 6500 متر مربع                                              اسکلت بتنی

سرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت                گرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت

شروع پروژه : 

1397                                                                    مدت انجام پروژه  :   30  ماه