پروژه بنفشه کرج

پروژه بنفشه کرج:

ویلای تریلکس واقع در شهرک بنفشه کرج

زیربنا : 500 متر مربع                                                                                   اسکلت فلزی

سرمایش : کولر آبی                                                گرمایش : موتور خانه مرکزی – رادیاتور

شروع پروژه : 1389/07/20                                                مدت انجام پروژه  :   18   ماه